cover

Зөвлөх үйлчилгээний талаархи зарлал

1. Худалдан авах ажиллагааны газар нь Тоон радиогийн үйлчилгээнд шилжих хэрэглэгчийн судалгаа ба тоон радиогоор хангах зах зээлийн судалгаа -ыг хийх зөвлөх үйлчилгээг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хуулийн этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

2. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь Тоон радиогийн үйлчилгээнд шилжих хэрэглэгчийн судалгаа ба тоон радиогоор хангах зах зээлийн судалгаа

  • Багц 1 - Багц 1

3. Зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээд нь ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 14-16 дугаар зүйлд заасан шалгаар үзүүлэлт, шаардлагуудыг хангаж буйг нотлох баримт бичгийн баталгаажуулсан хуулбарын хавсарган ирүүлнэ. Үүнд:

  • Радио холбоо болон харилцаа холбооны чиглэлээр мэргэшсэн аж ахуй нэгж, байгууллага, тухайн чиглэлээр туршлагатай мэргэжлийн багийн аль нэг нь байх, эсвэл хамтран оролцох;
  • Зөвлөх багийн аль нэг гишүүн нь радио технологи эсвэл харилцаа холбооны чиглэлээр ажилласан зөвлөх инженер байх;
  • Зөвлөх нь гүйцэтгэхээр санал ирүүлсэн үйл ажиллагаагаа 2016 оны 05 дугаар сарын 15-наас 2016 оны 09 дүгээр сарын 15-ны хооронд явуулах боломжийг бүрдүүлсэн байх
  • Зөвлөхийн баг 5-аас доошгүй гишүүдтэй байх;
  • Зөвлөх нь үйлчилгээний хугацаанд байнгын баг ажиллуулах;
  • Зөвлөх нь ажлыг гүйцэтгэх мэргэжлийн техник тоног төхөөрөмж, программ хангамж, хэмжилтийн багаж хэрэгслүүдээр хангагдсан байх;
  • Байгууллагын ерөнхий танилцуулга, байгууллагын гэрчилгээний хуулбар, мэргэжлийн байгууллагын тусгай зөвшөөрлийн хуулбар ирүүлэх;
  • Ижил төстэй ажлын туршлагын талаарх мэдээлэл;
  • Зөвлөх хуулийн этгээдийн санхүүгийн чадавхийн мэдээлэл ирүүлэх.

3. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нт уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг (нийтлэл, ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах хүчний чадвар, туршлагын талаархи мэдээлэл г.м) ирүүлнэ. Чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.

4. Сонирхсон этгээп нэмэлт мэдээллийг 2016 оны 07-р сарын 20-ны өдрийг хүртэл авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2016 оны 07-р сарын 21 -ний өдрийн 17 цаг 30-аас өмнө ирүүлнэ үү.

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Худалдан авах ажиллагааны газар.
Цахим систем /www.meps.gov.mn/, Утас: 70111090

# Тендерт оролцогчийн нэр Багцын нэр Санал болгосон үнэ
© Худалдан авах ажиллагааны газар 2013.