Эрхэм зорилго

Байгууллагын сургалт, сурталчилгаа, олон нийттэй харилцах ажлыг төлөвлөж, зохион байгуулах, байгууллагын ажилтан, албан хаагчдын мэдлэг, мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, сургаж дадлагажуулах

Үндсэн чиг үүрэг

 • Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах
 • Худалдан авах ажиллагааны газар болон нэгжийн албан хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх
 • Худалдан авах ажиллагаан дахь иргэд, олон нийтийн оролцоог идэвхжүүлэх

1. Сургалт, сурталчилгаа, олон нийттэй харилцах үйл ажиллагааны чиглэл

Гадаад харилцааны чиглэл

 • Гадаад орны ижил төстэй байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн туршлагыг нэвтрүүлэх.
 • Олон улсын байгууллагуудын дэмжлэгтэйгээр тус газрын болон орон нутгийн нэгжийн ажиллагсадын мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх.

2.  Сургалт, сурталчилгаа, олон нийттэй харилцах чиглэл

Сургалт:

 • Анхан шатны ур чадвар, мэдлэг олгох сургалт
 • Худалдан авах ажиллагааны талаар иргэн, хуулийн этгээд, төрийн бус байгууллага
 • Мэргэшүүлэх сургалт
 • Цахим буюу зайны сургалт

3.  Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах:

 • Худалдан авах ажиллагааны талаарх мэдээ, мэдээллийг олон нийтэд шуурхай, үнэн бодит байдлаар хүргэх
 • Хэвлэл мэдээллийн ил тод байдлыг мэргэжлийн өндөр түвшинд хангаж ажиллах
 • Олон нийтийн оролцоо, санал бодлыг үйл ажиллагаандаа тусгаж ажиллах