ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОРИЛГО:

Байгууллагын дотоод зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох замаар бүтцийн нэгжүүдийн ажлын уялдаа холбоог төрийн захиргааны удирдлагаар хангаж, төр, төрийн бус байгууллага, олон нийттэй харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн, төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулж,  удирдлагын манлайллыг хэрэгжүүлэхэд чиглэнэ.  

ХЭЛТСИЙН ЧИГ ҮҮРЭГ:

  • Хэлтсүүдийн ажлын уялдаа холбоог хангаж, төрийн албаны стандарт, төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хэрэгжүүлэх,
  • Агентлагийн хүнийн нөөцийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсронгуй болгон хэрэгжүүлж, урамшуулал, хариуцлагын нэгдсэн тогтолцоог төлөвшүүлэх, албан хаагчдыг сургаж хөгжүүлэх, тэдний ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх,
  • Агентлагийн гадаад харилцаа, орон нутгийн худалдан авах  ажиллагааны бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулж, мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах,
  • Агентлагийн дотоод ажлын зохион байгуулалтыг сайжруулж, дээд шатны байгууллагын тогтоол, шийдвэр, авлигын эсрэг хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулан хэрэгжилтийг тайлагнах,
  • Худалдан авах ажиллагааны сургалт, сурталчилгаа, байгууллагын олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулах,
  • Архив, бичиг хэргийн хөтлөлт, бүрдүүлэлт, тамга, тэмдгийн хадгалалт хамгаалалтын асуудлыг хариуцаж гүйцэтгэх,
  • Агентлагийн үйл ажиллагааг тасралтгүй, хэвийн явуулахад шаардлагатай төсөв, санхүү, аж ахуйн бодлогын төлөвлөлт, хэрэгжилтийг эрхлэн зохион байгуулах.

                                                             ХЭЛТСИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Нэр

Албан тушаал

Холбогдох утас

Албаны цахим хаяг

1

Ч.Жаргалан

Захиргаа, удирдлагын хэлтсийн дарга

70111173

[email protected]

2

С.Нансалмаа

Ахлах мэргэжилтэн

70110038

[email protected]

3

Ж.Жаргалсайхан

Гадаад харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн

70110038

[email protected]

4

Д.Наранчимэг

Орон нутгийн нэгж хариуцсан мэргэжилтэн

70110038

[email protected]

5

Х.Энхчимэг

Дотоод ажил, тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн

70110038

[email protected]

6

С.Чинбат

Сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн

 

[email protected]

7

Б.Батчимэг

Нэг цэгийн үйлчилгээ мэргэжилтэн

70111090

[email protected]

8

Д.Энхтунгалаг

Нэг цэгийн үйлчилгээ мэргэжилтэн

70111090

[email protected]

7

Л.Даваабат

Нэг цэгийн үйлчилгээ мэргэжилтэн

70111090

[email protected]

9

Э.Солонго

Даргын туслах

70139990

[email protected]

10

Б.Мөнхзул

Ахлах нягтлан бодогч

70009192

[email protected]

11

А.Энхтуяа

Архивч-операторч

70111090

[email protected]

12

Б.Эрдэнэчимэг

Бичиг хэргийн эрхлэгч

70111173

[email protected]

13

Ц.Батцэцэг

Угтагч-зохион байгуулагч

70009990

[email protected]

14

С.Цэрэндорж

Нярав

70009192

[email protected]

                                                        ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС