cover

Хууль тогтоомж

# Хууль тогтоомж Нэмэгдсэн
1 Үндсэн хууль 2014-08-31
2 Авилгын эсрэг хууль 2014-08-31
3 МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ 2014-08-31
4 Төсвийн тухай хууль 2014-08-31
5 Монгол Улсын иргэний хууль 2014-08-31
6 Эрүүгийн хууль 2014-08-31
7 Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдолыг шийдвэрлэх тухай 2014-08-31
8 НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ 2014-08-31
9 Төрийн нууцын тухай 2014-08-31
10 2014-08-31
11 Байгууллагын нууцын тухай 2014-08-31
12 Хувь хүний нууцын тухай 2014-08-31
13 Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай 2014-08-31
14 Архивын тухай 2014-08-31
15 Тендерт оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдүүдийн жагсаалт 2014-08-31
16 Тендерт оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдүүдийн жагсаалт / 201.07.18/ 2014-08-31
17 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай 2014-08-31
18 Монгол улсын Засгийн газрын 2014 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн хуралдааны 12 дугаар тэмдэглэл 2014-08-31
© Худалдан авах ажиллагааны газар 2013.