cover

Улаанбаатар

# Улаанбаатар Нэмэгдсэн
1 Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө 2014-09-11
2 Баянгол дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2015 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын төлөвлөгөө 2015-01-22
3 Хан-Уул дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2015 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын төлөвлөгөө 2015-01-22
4 Дүүргүүдийн төсвийн хөрөнгө болон хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжсэн төсөл арга хэмжээний тайлан мэдээ 2015-01-29
5 Нийслэлийн 2012 оны төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлсэн төсөл арга хэмжээний тайлан мэдээ 2015-01-29
6 Нийслэлийн 2014 оны төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлсэн төсөл арга хэмжээний тайлан мэдээ 2015-01-29
7 Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2014 онд хэрэгжүүлсэн төсөл арга хэмжээний тайлан мэдээ 2015-01-29
8 Баянзүрх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2015 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын төлөвлөгөө 2015-01-29
9 Сүхбаатар дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2015 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын төлөвлөгөө 2015-01-29
10 Чингэлтэй дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2015 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын төлөвлөгөө 2015-01-29
© Худалдан авах ажиллагааны газар 2013.