cover

Legislation

# Legislation Нэмэгдсэн
1 Тендерт оролцогчид давуу эрх олгох аргачлал 2007.03.30 81 2015-01-16
2 Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн үнэлгээний заавар 2008.06.20 249 2015-01-16
3 Тендерийн үнэлгээний заавар 2012.09.28 194 2015-02-10
4 Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам 2015-02-19
5 Бүртгэл хөтлөх журам 2015-02-26
6 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам 2015-03-16
7 Ерөнхий гэрээ байгуулах журам 2015-03-19
8 Үнэлгээний хорооны үйл ажиллагаа, урамшууллыг зохицуулах журам 2015-05-12
9 Цахим хуудаст худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тендерийн урилга, үр дүнг зарлан мэдээлэх журам 2015-04-23
10 Худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх, гэрчилгээ олгох журам 2015-06-11
11 Босго үнэ шинэчлэн батлан тухай 2015-02-11
12 Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны журам 2014-09-01
13 Үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа урамшууллыг зохицуулах журам нэмэлт өөрчлөлт 2016-01-04
© Худалдан авах ажиллагааны газар 2013.