Худалдан авах ажиллагааны газрын “Нэг цэг”-ийн үйлчилгээний мэргэжилтнүүд аж ахуй нэгж, иргэдийг дарааллын системээр хүлээн авч доорх үйлчилгээг үзүүлнэ.

  • Худалдан авах ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл хүргэх
  • Хууль эрх зүйн зөвлөлгөө хүргэх
  • PKI Хувийн нууцлалын код олгох
  • Цахим системийн сургалт зохион байгуулах
  • Архивын лавлагаа олгох
  • Худалдан авах ажиллагааны мэргэшүүлэх А3 гэрчилгээ олгох