cover

Холбогдох эрх зүйн акт

# Холбогдох эрх зүйн акт Нэмэгдсэн
1 Application form for civil service 2014-09-01
2 Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх ороход мэргэшлийн шалгалт авахжурам, заавар батлах тухай 2014-09-01
3 Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм 2014-09-01
4 Ажлын байрны тодорхойлолт боловсруулах журам 2014-09-01
5 Төрийн албан хаагчид нэмэгдэл олгох журам 2014-09-01
6 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үүргийг түр орлон гүйцэтгэх журам 2014-09-01
7 Ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам 2014-09-01
8 Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам 2014-09-01
9 Төрийн албан хаагчийн эрхэмлэх 9 зүйл 2014-09-01
10 Төрийн албан хаагчийн тангараг өргөх ёслолын журам 2014-09-01
11 ХААГ-ын Ёс зүйн дүрэм, ёс зүйн хорооны ажиллах журам 2014-09-01
12 ХААГ-ын албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр 2014-09-01
13 ХААГ-ын албан хаагчдын мэдлэг мэргэжлийг дээшлүүлэх сургалтын хөтөлбөр 2014-09-01
14 Худалдан авах ажиллагааны газрын хүний нөөцийн хөгжлийн стратеги хөтөлбөр 2014-11-09
15 Худалдан авах ажиллагааны газрын Хөдөлмөрийн дотоод журам 2015-10-06
16 Хөдөлмөрийн дотоод журамд өөрчлөлт оруулах тухай 2015-10-09
© Худалдан авах ажиллагааны газар 2013.