Хувийн нууцлалын PKI код авах:

  • Албан бичиг
  • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар батлуулсан хуулбар
  • Тусгай зөвшөөрлийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
  • Зөвлөх хувь хүн, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн цахим үнэмлэхний хуулбар

Архивын лавлагаа авах:

  • Албан бичиг
  • Иргэний цахим үнэмлэх

Худалдан авах ажиллагааны мэргэшүүлэх А3 гэрчилгээ олгох:

  • Иргэний цахим үнэмлэх
  • Гэрчилгээгээ гээгдүүлсэн тохиолдолд тухайн хүний өргөдөл, иргэний цахим үнэмлэхний хуулбар