cover

Plan, report

# Plan, report Нэмэгдсэн
1 ХААГ-ын үйл ажиллагааны тайлан - 2013 оны эхний хагас жил 2014-11-25
2 ХААГ-ын 2013 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт - (Төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээний биелэлт-2013) 2014-11-25
3 ХААГ-ын үйл ажиллагааны жилийн тайлан - 2013 он 2014-11-25
4 ХААГ-ын 2013 оны oнцлох 13 ажил 2014-11-26
5 ХААГ-ын үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө -2014 он 2014-11-26
6 ХААГ-ын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт - 2014 эхний хагас жил 2014-11-26
7 ХААГ-ын үйл ажиллагааны тайлан - 2014 оны эхний хагас жил 2014-11-26
8 Эзэн-100 хоногийн ажлын тайлан 2014-11-26
9 ХААГ-ЫН 2014 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ, (2014 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар) 2014-12-22
10 ХААГ-ын үйл ажиллагааны тайлан, (2014 он) 2015-01-05
11 ХААГ-ын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, (2015 он) 2015-03-10
12 ХААГ-ын 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт, (2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар) 2015-07-20
13 ХААГ-ын үйл ажиллагааны тайлан, (2015 оны эхний хагас жил) 2015-07-30
14 ХААГ-ын 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт, (2015 оны жилийн эцсийн байдлаар) 2016-01-15
15 ХААГ-ын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, (2016 он) 2016-02-15
© Худалдан авах ажиллагааны газар 2013.