cover

Law and Legislation

# Law and Legislation Нэмэгдсэн
1 The constitution 2014-08-31
2 Anti- Corruption law 2014-08-31
3 The information transparency and right to information 2014-08-31
4 Integrated budget law 2014-08-31
5 Law of Mongolia on citizenship 2014-08-31
6 Criminal Law 2014-08-31
7 Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдолыг шийдвэрлэх тухай 2014-08-31
8 НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ 2014-08-31
9 Law on State secrets 2014-08-31
10 Law on organization secrets 2014-08-31
11 Law on individual person secrets 2014-08-31
12 Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай 2014-08-31
13 Archive 2014-08-31
14 Blacklisted private entities 2014-08-31
15 Blacklisetd private entities / 18.07.2014/ 2014-08-31
16 Монгол улсын Засгийн газрын 2014 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн хуралдааны 12 дугаар тэмдэглэл 2014-08-31
17 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн нэмэлт 2015-08-18
18 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай 2016-03-28
© Худалдан авах ажиллагааны газар 2013.